Ważne Informacje

Ważne Informacje

1) Obowiązkowa rejestracja

Prosimy o rejestrację dziecka/dzieci przed pierwszym wejściem na salę. 

Jest to jednocześnie akceptacja regulaminu- prosimy o zapoznanie się z nim przed wejściem na obiekt, co zapewni bezpieczeństwo Państwa dzieciom i innym użytkownikom sali.

Rejestracja jest jednorazowa, więc nie trzeba jej wypełniać przy kolejnych wizytach w LEMONIE.

Można jej dokonać klikając w poniższy link:

www.rejestracja.salazabawlemon.pl

2) Obowiązkowe skarpetki

Na salę wchodzimy w skarpetkach. Nie muszą być antypoślizgowe. Obuwie zewnętrzne należy zostawić w szatni. Nie jest dozwolone poruszanie się boso. Prosimy o pamiętanie o tym zwłaszcza w porze letniej:)

Skarpetki można również zakupić u nas na miejscu.

3) Rezerwacja miejsc

W weekendy (pt.-niedz.) nie przyjmujemy rezerwacji stolików.

4) Wejście dla dorosłych

Za wejście na salę zabaw opłata pobierana jest tylko za dzieci. Z jednym dzieckiem bezpłatnie może wejść dwóch dorosłych.

W przypadku większej ilości osób dorosłych pobierana jest opłata za dodatkową osobę w wysokości 20zł.

5) Regulamin Sali Zabaw LEMON:

1)     SALA ZABAW LEMON jest marką należącą do GRUPA LEMON Agnieszka Kulik, z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia, wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 241327540, o numerze NIP 5732701578 - zwanym w dalszej części regulaminu„Organizatorem”. 

2)     Wszystkie osoby korzystające z SALI ZABAW LEMON są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli osoba nie zapoznała się z niniejszym Regulaminem lub nie zaakceptowała go w całości, nie może korzystać z SALI ZABAW LEMON. 

3)     SALA ZABAW LEMON jest obiektem, z którego mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki: 

·    Dzieci od 0 do 13 lat – możliwe korzystanie tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Z dzieckiem do 7 roku życia może wejść rodzic/opiekun na jednym bilecie.

·    Młodzież od 14 do 18 lat – może korzystać z atrakcji parku po podpisaniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego. Obecność opiekuna prawnego na SALI ZABAW LEMON nie jest obowiązkowa. Natomiast rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za osobę przebywającą na sali w trakcie jego nieobecności. 

·    Osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Parku bez ograniczeń. 

4)     Pobyt na terenie SALI ZABAW LEMON jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem oraz po otrzymaniu karty/zegarka. Czas korzystania z obiektu zaczyna się w momencie pobrania karty/zegarka,
a kończy w momencie jej/jego zdania.

5)     Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za otrzymaną kartę/zegarek i to on ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku utracenia karty lub zegarka. Odpowiednio za kartę: 35zł, za zegarek: 50zł.

6)     Opiekun grupy przed wejściem do Parku zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznania członków grupy z regulaminem, gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.

7)     Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.

8)     Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu.

9)     Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od pracownika Parku potwierdzenia telefonicznego bądź mailowego, zależnie od formy składania rezerwacji.

10)  Rezerwację grup zorganizowanych należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

11)  SALA ZABAW LEMON nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież możliwe jest na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna.

12)  Niewłaściwe korzystanie przez użytkownika z obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem niestosowania się do regulaminu, instrukcji i zaleceń obsługi – może wiązać się z wystąpieniem z winy użytkownika urazów, uszkodzeń ciała i rzeczy, dlatego też, przestrzega się do respektowania wszelkich reguł ustanowionych przez organizatora w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka ich poniesienia.

13)  SALA ZABAW LEMON przestrzega i zarazem prosi o niewnoszenie rzeczy wartościowych w celu uniknięcia ewentualnych zniszczeń i kradzieży.

14)  Organizator zwraca uwagę, iż użytkownicy odpowiadają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku ewentualnego wyrządzenia przez siebie szkody w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

15)  Każdy użytkownik SALI ZABAW LEMON korzysta z atrakcji będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych. Zalecamy niekorzystanie z atrakcji osobom, którym wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu i życiu.

16)  Zabrania się korzystania z atrakcji oraz wyposażenia Parku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

17)  W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania jakiegokolwiek urazu należy natychmiast powiadomić pracownika sali.

18)  Na sali obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

19)  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu. 

20)  Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez pracowników SALI ZABAW LEMON bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu. 

21)  Osoby korzystające z SALI ZABAW LEMON przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji, ze względów bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie pozostawić w szatni ubrania, buty i wszystkie rzeczy przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.) 

22)  Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęcia urodzinowego, imprezy okolicznościowej itp. 

23)  Obsługa sali zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na trampoliny, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu. 

24)  Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników sali zabaw. Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu. 

25)  Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie. 

26)  Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań. 

27)  Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie SALI ZABAW LEMON znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. 

28)  Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi (epidemia, klęski żywiołowe, wojna itp.), niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej itp.). 

29)  Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników sali. 

30)  Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny: GRUPA LEMON AGNIESZKA KULIK, ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia. Reklamacje rozpatruje się analizując każdy przypadek indywidualnie zbierając dane z systemu rezerwacji online, kasowego. Dodatkowo zgrywany jest materiał wideo z SALI ZABAW LEMON oraz analizuje się Protokół Dziennego obchodu Parku. 

31)  Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość, jest sąd zgodny z odpowiednimi przepisami k.p.c. 

32)  Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w Sądach Polubownych. Aktualne dane teleadresowe Sądu polubownego są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. 

33)  Zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenckich z dnia 30.05.2014 (Dz.U. z 2019 poz 134) informujemy o braku możliwości odstąpienia od umowy. 

34)  SALA ZABAW LEMON może zmienić niniejszy Regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. 

Regulamin korzystania z trampolin, poduchy do skoków, ścianki wspinaczkowej:

1)     Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego SALI ZABAW LEMON. 

2)     Rozpoczęcie korzystania z sali jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją. 

3)     Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające. 

4)     Podczas korzystania z trampolin należy przestrzegać uwag i sugestii obsługi Sali zabaw. 

5)     Na trampoliny wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych (bez obuwia), w ubraniu sportowym, niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub zniszczenia sprzętu wchodzącego w skład Parku Trampolin. 

6)     Na trampoliny nie wolno wnosić rzeczy, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy takie jak: biżuteria, klucze, telefony, ubrania zawierające metalowe elementy, inne ostre przedmioty. 

7)     Zabrania się wchodzenia na trampoliny z jakimikolwiek substancjami w ustach (w szczególności z gumą do żucia). 

8)     Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności w strefie trampolin. Spożywanie żywności dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych. Na teren obiektu nie wnosimy swojego jedzenia i picia. 

9)     Na jednej trampolinie może jednocześnie skakać tylko jedna osoba. 

10)  Zalecane jest odbijanie się od trampolin ze środka pola, zawsze z dwóch nóg, tak aby wylądować na obie stopy, z nogami lekko ugiętymi w kolanach. 

11)  W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest pozycja skulonego całego ciała (tak zwana pozycja embrionalna). 

12)  Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, maty zabezpieczające i inne elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Parku. 

13)  Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego użytkownika.

14)  Dopuszcza się przechodzenie po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

15)  W strefie dmuchanej poduchy zabrania się niebezpiecznych ewolucji bez asysty Personelu. 

16)  Nie należy skakać na dmuchaną poduchę głową w dół. Przed wykonaniem skoku należy upewnić się, że na poduszce nie znajduje się żadna inna osoba, a po wykonanym skoku należy natychmiast opuścić poduchę.

17)  Na poduszce do skoków może przebywać wyłącznie jedna osoba. 

18)  Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej oraz szczególnej ostrożności. 

19)  Na ściankę wspinaczkową może wspinać się jednocześnie tylko jedna osoba. 

20)  Nie wolno korzystać ze ścianki wspinaczkowej, kiedy na przyległej do niej poduszce przebywa osoba w odległości do 2m od ścianki. 

Regulamin korzystania z sali zabaw:

1)     SALA ZABAW LEMON jest marką należącą do GRUPA LEMON Agnieszka Kulik, z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia, wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 241327540, o numerze NIP 5732701578. 

2)     Wszystkie osoby korzystające z Sali zabaw LEMON są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli osoba nie zapoznała się z niniejszym Regulaminem lub nie zaakceptowała go w całości, nie może korzystać z SALI ZABAW LEMON. 

3)     Wstęp na Salę Zabaw jest płatny. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku.

4)     Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców. 

5)     Rodzice mogą przebywać bezpłatnie w Sali Zabaw wraz z dziećmi. 

6)     Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 

7)     Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na Salę Zabaw dzieci wchodzą wyłącznie w skarpetkach. 

8)     Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach, podyktowane jest to zachowaniem czystości w obiekcie. 

9)     Na teren Sali nie wnosimy jedzenia ani picia. W SALI ZABAW LEMON wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko w miejscu do tego przeznaczonym. 

10)  Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salą Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Sali Zabaw. 

11)  Właściciel SALI ZABAW LEMON nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na Sali Zabaw. 

12)  Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu. 

13)  Właściciel SALI ZABAW LEMON nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu. 

14)  Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności. 

15)  Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów , spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. 

16)  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu. 

17)  Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane przez pracowników sali bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu. 

18)  W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy skonsultować z obsługą SALI ZABAW LEMON. 

19)  Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie Sali znajdują się kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Sali zabaw. 

20)  Sala nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowane siłami wyższymi (epidemia, klęski żywiołowe, wojna itp.), niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej itp.). 

21)  W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp. 

22)  W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej najlepiej z opinią lekarską w naszej placówce. 

23)  Na Sali Zabaw LEMON zabrania się:

·    wspinania po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej, 

·    skakania ze zjeżdżalni,

·     wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,

·    wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar obok konstrukcji,

·    wchodzenia na autodrom z autkami i strefę bumperów w trakcie jazdy przez innych użytkowników, przed wejściem należy upewnić się, że żaden pojazd nie jest uruchomiony,

·    niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju,

·    korzystania z trampoliny w więcej niż 2 osoby jednocześnie,

·    wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,

·    rzucania piłeczkami,

·    jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy - grozi zadławieniem,

·    wnoszenia na teren całego obiektu własnego jedzenia i picia. 

24)  Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci. 

25)  Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na Salę, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi
i bezpieczeństwu. 

26)  Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników Sali.
Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez zwrotu kosztów.

27)  Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.

28)  Na Sali Zabaw robione są zdjęcia, które później mogą być umieszczone na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych. 

29)  Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęcia urodzinowego, imprezy okolicznościowej itp.

30)  Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren Sali Zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem SALI ZABAW LEMON.

31)  Wejście na salę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

32)  SALA ZABAW LEMON może zmienić niniejszy Regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. 

Regulamin korzystania z parku Ninja:

1)     Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego SALI ZABAW LEMON.

2)     Na atrakcję wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych, ubraniu sportowym, niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub zniszczenia sprzętu wchodzącego w skład Sali. 

3)     Na jednej atrakcji może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba.

4)     Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne i inne elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Sali.

5)     Zabrania się biegania między atrakcjami, które są zajęte przez innego użytkownika. 

6)     Należy zwrócić szczególna ostrożność przy opuszczaniu każdej z atrakcji. 

Regulamin korzystania z tyrolki:

1)     Rozpoczęcie korzystania z tyrolki jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2)     Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia, Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających. 

3)     Korzystanie z urządzenia możliwe jest tylko w obecności opiekuna. 

4)     Z atrakcji może korzystać tylko jedna osoba w danym momencie. 

5)     Korzystając z urządzenia, należy trzymać się oburącz. 

6)     Zabrania się chwytania liny w czasie zjazdu. 

7)     Zabrania się huśtania i wspinania na urządzenia ruchome. 

8)     Zabrania się wchodzenia na trasę zjazdu. 

9)     Można rozpocząć zjazd po wcześniejszym upewnieniu się, że nic i nikt nie znajduje się na trasie zjazdu. 

10)  Po ukończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić trasę zjazdu. 

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu Sala Zabaw LEMON, mając na celu przede wszystkim troskę o zdrowy rozwój przy jednoczesnym przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom użytkowników obiektu, mogących narażać siebie i/lub innych na utratę zdrowia, ustanawia się powyższy Regulamin. 

Użytkownicy SALI ZABAW LEMON, poprzez swoją obecność, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zarejestrowanego na terenie obiektu – dla celów marketingowych działalności SALI ZABAW LEMON. 

Administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest GRUPA LEMON Agnieszka Kulik z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa z administratorem, która wchodzi w życie z chwilą przekazania danych osobowych lub wejścia na obiekt i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne. 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. 

Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie jest możliwa. 

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. 

Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Regulacje związane z ochroną danych osobowych stanowi załącznik nr 1. Ochrona danych osobowych. 

 

 

UWAGA!!!
PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM NA OBIEKCIE. UWAŻAJ NA TO, CO ROBISZ, ABY NIE WYRZĄDZIĆ SOBIE, JAK I INNYM UŻYTKOWNIKOM KRZYWDY.

 

 

Regulamin Przyjęć Urodzinowych w SALI ZABAW LEMON


Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Organizator: SALA ZABAW LEMON        
 2. Uczestnik urodzin – dziecko, które zostało zaproszone i korzysta z atrakcji w SALI ZABAW LEMON.
 3. Zamawiający – osoba która wpłaca zadatek na poczet przyjęcia urodzinowego oraz rezerwuje urodziny. Osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.

 

Postanowienia ogólne:

 1. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem SALI ZABAW LEMON oraz Regulaminem Przyjęć Urodzinowych SALI ZABAW LEMON.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 200 zł w recepcji SALI ZABAW LEMON lub na rachunek bankowy: GRUPA LEMON SP. Z O.O. 69 1020 1664 0000 3102 0720 1900. W tytule przelewu należy wpisać: Zadatek urodzinowy, imię i nazwisko dziecka i termin urodzin. 
 4. Rezerwacja terminu przyjęcia – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 4 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretną datę, godzinę przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy lub przeniesienia terminu przyjęcia urodzinowego w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości.
 6. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego w terminie równym lub dłuższym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości na inną datę i organizacji urodzin w ciągu 2 miesięcy – zadatek nie przepada.
 7. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego w terminie równym lub dłuższym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości wartość zadatku jest zwracana w formie vouchera kwotowego do wykorzystania w SALI ZABAW LEMON z terminem ważności 6 miesięcy od daty rezygnacji. 
 8. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu przyjęcia gotówką lub kartą płatniczą w recepcji SALI ZABAW LEMON.

 

Przyjęcie:

 1. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w jednej z salek urodzinowych, które znajdują się w SALI ZABAW LEMON.
 2. Przyjęcie urodzinowe trwa 3 godziny. Czas liczony jest od ustalonej godziny, nie od momentu zebrania się gości. W tym czasie udostępniana jest salka urodzinowa oraz konstrukcja zabawowa SALI ZABAW LEMON. Po tym czasie dzieciom, które nadal korzystają z Sali ZABAW LEMON naliczane są bilety wstępu a poczęstunek z salki urodzinowej oraz ze stolika dla dorosłych jest sprzątany.
 3. Tort wraz z całą oprawą i uroczystym odśpiewaniem „Sto lat” podawany jest po około 1 godzinie od planowego rozpoczęcia imprezy. Ciepły poczęstunek dla dzieci serwowany jest po około 2 godzinach od planowego rozpoczęcia imprezy.
 4. W salce urodzinowej dostępne są: stół i ławeczki dla dzieci, nakrycia, poczęstunek oraz napoje dla dzieci zgodne z wybranym pakietem urodzinowym.
 5. Za uczestnika urodzin uważa się dziecko, które jest zaproszone na przyjęcie i korzysta z atrakcji urodzinowych oraz SALI ZABAW LEMON.
 6. Minimalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi 8- łącznie z jubilatem.
 7. Maksymalna liczba uczestników przyjęcia urodzinowego wynosi 20- łącznie z jubilatem.
 8. W okresie świąt obowiązuje cennik weekendowy.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie, SMSowo bądź osobiście o zmianach dotyczących pakietu i dodatkowych atrakcji (np. tort, patera ciasta, patera owoców, kanapki, piniata, malowanie buziek, balony) minimum tydzień przed planowanym przyjęciem.
 10. Przekąski w trakcie przyjęcia urodzinowego przeznaczone są wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Poczęstunek może być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.
 11. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego: konfetti, rac, własnego jedzenia i picia. Wyjątek stanowi tort urodzinowy, za który Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji SALI ZABAW LEMON.
 12. W trakcie przyjęcia niezależnie od ilości jubilatów zawsze podajemy 1 tort.
 13. W przypadku przyniesienia własnej piniaty pobierana jest opłata za obsługę atrakcji, zgodnie z cennikiem.
 14. W pakietach z poczęstunkiem dla rodziców opłacona jest ilość osób dorosłych odpowiadająca ilości dzieci. W przypadku większej ilości osób dorosłych niż dzieci doliczona jest opłata za poczęstunek dla osoby dorosłej, zgodnie z cennikiem.

 

Bezpieczeństwo:

 1. Klienci zobowiązani są do stałej i należytej opieki biorąc pod uwagę stopień trudności korzystania z urządzeń, wiek, sprawność dziecka oraz zagrożenia wynikające z obecności innych dzieci korzystających z SALI ZABAW LEMON.
 2. Za bezpieczeństwo dziecka podczas przyjęcia urodzinowego odpowiedzialność ponosi osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w SALI ZABAW LEMON.
 3. Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym bez opiekuna, pozostają pod opieką Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.
 5. Zamawiający opuszcza SALĘ ZABAW LEMON po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w przyjęciu ich prawnym opiekunom.
 6. W trakcie przyjęcia urodzinowego SALA ZABAW LEMON pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Przyjęć Urodzinowych zastosowanie mają zapisy Regulaminu SALI ZABAW LEMON.
 8. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.salazabawlemon.pl i w placówce stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1. Ochrona danych osobowych.
Niniejszym wskazuje się, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych oraz wizerunku jest GRUPA LEMON SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. 1 Maja 6, 42-290 Blachownia, wpisanej w rejestrze REGON pod nr. 527144449, o numerze NIP 5732948497. 

Dane kontaktowe administratora: kontakt@salazabawlemon.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
o korzystanie z usług SALI ZABAW LEMON, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy, zaś w przypadku monitoringu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest bezpieczeństwo osób i mienia). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie przekazujmy danych osobowych do Państw trzecich. Odbiorcami danych osobowych są:
biuro rachunkowe oraz podmiot obsługujący technicznie monitoring. 

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH


1. Ogłoszenie o przetargu  „Dostawa oraz montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych” - GRUPA LEMON

2. Ogłoszenie o przetargu  „Dostawa oraz montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych” - ROB Krzysztof Kulik